5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Logopedie v mateřských školách (2)

Logopedie v mateřských školách (2)

Autor: A. Peutelschmiedová | Datum: 20.1.2006 | Vydání: 1/2006

Jak se vyvíjí dětská řeč? Co je to měkký hlasový začátek? Jak můžeme rozvíjet fonematický sluch dětí? Co rozumíme obdobím fyziologických potíží v řeči?Každé dítě je svébytná osobnost, kterou je třeba respektovat, a to i v komunikaci.

Kdy jakýsi prajazyk u lidí vznikl, spolehlivě nevíme. Celkem si dovedeme vysvětlit, proč se dorozumívacím prostředkem stala právě článkovaná (artikulovaná) řeč v podobě zvukového signálu. Ten totiž proniká tmou, působí nadálku a nezaměstnává ruce. Indiánské kouřové signály sice také vyhovují prvním dvěma charakteristikám, ale tím také končí.

Objevuje se řada hypotéz o vzniku artikulované řeči. Charles Darwin předpokládal, že kořeny lidské řeči je možné hledat v napodobování zvuků lidské činnosti. A skutečně - s příklady se setkáváme ve všech jazycích, včeštině zvukomalebně (onomatopoicky) cupitáme, bubnujeme, bzučíme, drnkáme...

Existují tzv. anatomické předpoklady vzniku artikulované řeči. U archeologických nálezů kosterních pozůstatků mohou specialisté posoudit - podle tvaru spodiny lebeční, jazylky, hrtanu - zda tato bytost byla schopnaprodukovat artikulované zvuky jako základ lidské řeči, či nikoli.

Vývoj řeči

Základním předpokladem pro zdravý vývoj řeči je sluch, intelekt a podnětné prostředí. Poruchami sluchu se zabývá obor speciální pedagogiky zvaný surdopedie. Sluch je možné vyšetřit už u novorozence, i ve spánku. My bohužel stáleještě často zůstáváme u"štěrchátkového"efektu, kdy pediatr devítiměsíčnímu kojenci něčím zaharaší tu u jednoho a pak u druhého ucha, aby maminku ujistil, že dítě slyší.

Problémy ve vývoji řeči mohou být prvním signálem, že je dítě mentálně retardované. Řeč dítěte je cenným svědectvím o úrovni jeho pohybových (motorických) schopností, o jeho myšlení, sociálním chování i charakterovýchrysech osobnosti.

Podnětné prostředí - to je téma na tlustospis. Současně také častý námět stížností a nářků učitelek. Zůstaňme nejprve u tzv. vlčích dětí, které v raném dětství vyrůstaly v izolaci od lidského společenství, např.mezizvířaty apod. Byly-li objeveny teprve někdy kolem pubertálních let, nikdy se už nenaučily mluvit na úrovni svého fyzického věku. U těchto dětí byla promeškána tzv. vpečeťovací (imprintační) období. Za jejich objev obdrželNobelovu cenu Rakušan Konrád Lorenz. Zjistil, že každé dítě je v jistém období svého vývoje nejcitlivější na osvojení určité činnosti. Pokud se toto období promešká, dítě se té které činnosti už na patřičné úrovni nenaučí.Mnozí psychologové potvrzují, že právě předškolní věk je pro rozvoj dítěte nejdůležitější, po šestém roce věku škola a společnost osobnost dítěte jen dolaďuje.

Po takovém konstatování by mělo stoupnout sebevědomí učitelek mateřských škol. Sebevědomí, ale také pocit odpovědnosti. Tu základní mají bezpochyby rodiče. Často by jistě byli přístupnější radám učitelky, kdyby jim radynebyly předkládány příliš mentorským způsobem a kdyby v učitelce cítili skutečnou autoritu.

Přípravné období

K problematice ontogeneze (vývoje) dětské řeči je k dispozici dostatek odborné literatury. Autor může být profesí psycholog, neurolog, lingvista, sociolog, logoped atd. Podle toho bude zdůrazňovat určité aspekty problému.Podstatné je uvědomit si, že ve vývoji dětské řeči neexistuje žádná přísně vyhraněně stanovená norma.

Základní vývoj řeči ohraničujeme obdobím od narození do věku šesti, sedmi let dítěte. Nejobvyklejším dělením tohoto časového úseku je rozlišení období přípravného, předřečového (od narození do jednoho roku) a obdobívlastního vývoje řeči (od jednoho roku do šesti, sedmi let dítěte).

Prvním hlasovým projevem dítěte je novorozenecký křik. Při jeho popisu se v odborné literatuře poprvé setkáváme s pojmy tvrdý a měkký hlasový začátek. Ten druhý bude zastávat významnou roli v prevenci poruch hlasu a také vlogopedické intervenci u koktavých. Hlasové ústrojí je uloženo v hrtanu. Při pokynu z mozku, že má dojít k zahájení (iniciaci) řečového aktu, hlasivky zaujmou tzv. fonační postavení, sevřou se. Je-li toto sevření těsné, dojdenásledně k jeho prudkému, násilnému rozražení, k tvrdému hlasovému začátku. Měkký hlasový začátek - který by všechny děti měly intuitivně přejímat a napodobovat od svých rodičů a učitelů - je pravým opakem. Hlasivky jsou k sobějen lehce přiloženy a začátek řeči nastane jejich pozvolným oddálením.

Někdy kolem desátého měsíce života dítěte začíná období, které laskavý pan profesor Matějček nazýval univerzitou dětského věku nebo obdobím domácích hříček. Je to čas, kdy dítě s velkým uspokojením reaguje na známé slovnípokyny Paci, paci, pacičky, Jak dělají hodinky, Ukaž, jak jsi veliký apod. Ovzduší kolem dítěte je plné oboustranně sdíleného citu a porozumění, společné radosti. Učeně se píše, že city (emoce) jsou palivem našeho vývoje. Na tobychom nejen při podpoře zdárného vývoje řeči nikdy neměli zapomínat!

Období vlastního vývoje řeči

V tomto období již nestačí všímat si pouze zvukové - fonetické - stránky řeči dítěte. Je tedy chybou soustředit se pouze na perfektní výslovnost jednotlivých hlásek. Připomeňme, co jsme již uvedli o jazykových rovinách a oúkolech moderní logopedie, která upřednostňuje pragmatickou rovinu, sociální stránku komunikace (viz 1. část seriálu v Informatoriu 3-8 č. 10/2005).

Sledujeme proto, jak se obohacuje slovní zásoba dítěte - to je přímo zázrak! - a jak dítě zvládá gramatickou stránku jazyka. Poučení rodiče a učitelky v mateřské škole mohou mnohému napomoci. Co tedy podporovat? Přednostněmluvní apetit, fonematický sluch a motoriku mluvidel.

Každé dítě je svébytná osobnost, kterou je třeba respektovat, a to i v komunikaci. Někdo je mluvka, jiný tolik řečí zase nenadělá. Hovoříme o jazykových typech (v prvním případě o lingvispekulativním, ve druhém o senzoaktoriálním).

I ve školství někdy neuváženě podléháme módním vlnám. Máte ve třídě koberec, na kterém s dětmi každé ráno usedáte a vybízíte je, aby se vám otevřely, zahrnuly vás svými zážitky, pocity, nápady? Nic proti tomu, ale... Cokdyž v tom ranním kruhu usedá dítko povahově (i řečově) uzavřenější, bez zjevné potřeby vylévat svou duši? Přemýšleli jste někdy o tom, jak se takové dítě cítí po několika dnech sledování svých upovídanějších(lingvispekulativních) a tím pozici získávajících vrstevníků? Nedej bože, je-li navíc nuceno, aby se chovalo jako ti ostatní.

Mluvní apetit, chuť komunikovat můžeme v dětech umrtvovat i jinak, nejhůře stálým opravováním. Řekne-li tříleté dítě, že někde bylo s maminkou a tatínkou, se zájmem reagujeme:"Opravdu jsi tam byl s maminkou atatínkem?"Tříleté dítě ještě často tvoří mluvnické tvary tzv. z analogie, patří to k jazykovému vývoji, je to fyziologické. Podobné tvary užité sedmiletým školákem už by poukazovaly na nebezpečí např. mentální retardace.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  INFORMATORIUM 3-8 č. 1/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666