5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Proměna hudební výchovy v RVP PV

Proměna hudební výchovy v RVP PV

Autor: Vlasta Košťálová | Datum: 1.2.2006 | Vydání: 2/2006

Zvykli jsme si na třídění obsahu vzdělávání do výchovných složek či vyučovacích předmětů, které jsou inspirovány vědními nebo uměleckými obory. Jedním z nich byla hudební výchova.Hudební aktivity kultivují vzájemné vztahy mezi dětmi a podporují vytváření pozitivního klimatu ve třídě.

V prvních desetiletích minulého století byla transformace vyučovacího předmětu zpěv v hudební výchovu pokrokem. Dnes je před námi další proměna - k celostnímu vzdělávání, k integraci obsahu vzdělávání, k integraci výchovy avzdělávání, k proměně výchovných složek a vyučovacích předmětů.

Hudba jako vyučovací metoda

Hudba, dříve cíl, se stává nyní prostředkem k dosažení cíle, vyučovací metodou. To, co jsme dosud sledovali jako cíl (např. rytmické, pěvecké, pohybové dovednosti, hra na dětské hudební nástroje...), a potom hledali hudebnípřínos a mezipředmětové vztahy, nyní používáme jako metodu. Hudba a hudebně pohybové činnosti jsou cestou k získávání informací o světě, dovedností, postojů, a tak přesahují tradiční chápání hudební výchovy.

V hudebně pohybových činnostech je ukrytý velký didaktický potenciál pro rozvoj dítěte. Zpěvem se rozvíjí slovní zásoba, artikulace, prohlubuje se a koordinuje dech, zjemňuje vnímání těla. Hudba jako vyjadřovací prostředekpodporuje komunikační dovednosti. Správný a zdravý zpěv působí relaxačně a zdravotně preventivně. Vnímání melodie, rytmu, dynamiky, tempa rozvíjí porozumění hudební složce řeči, jejímu emočnímu sdělení. Pohyb a hra na hudebnínástroje rozvíjejí prostorovou orientaci, jemnou i hrubou motoriku, paměť.

Hudební činnosti podněcují fantazii a dávají prostor k tvořivosti, k seberealizaci. Mají sociální rozměr, proto jsou i účinnou metodou při osvojování sociálních dovedností - spolupráce, zodpovědnosti, vytrvalosti,trpělivosti. Hudební umění vede k rozvoji estetického vnímání, k vnímání krásna, k přijímání pozitivních životních hodnot. Hudební aktivity jsou přirozenou primární prevencí sociálně patologických jevů. Kultivují vzájemnévztahy i fyzický kontakt mezi dětmi. Podporují vytváření pozitivního klimatu ve třídě.

Učení hudbou

Hudbu lze využít i ke kognitivnímu učení. Mezi složkami inteligence podle Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence (Gardner, 1999) se objevuje také hudební typ inteligence. To znamená, že dítě, jehož nejsilnější způsob vnímánísvěta a zpracovávání informací o něm je prostřednictvím řeči hudby, se bude nejefektivněji učit skrze hudební aktivity. To ukazuje na smysluplnost dětem zprostředkovat nové poznatky v rytmických textech, v písních čiinstrumentálních skladbách. Mluvíme potom o didaktické písni v užším slova smyslu. Intelektová složka učení vyjádřená v textu je posílena hudebními prvky - melodií, rytmem, dynamikou, tempem, barvou, harmonií.

Ve třídě jsou však i děti se silnými ostatními typy inteligence. Potom je dobré sledovat pravidelné střídání činností všech pěti typů Gardnerovy teorie inteligence (verbální, logicko-matematický, kinestetický, prostorový,muzikální). Inter- a intrapersonální typ inteligence se projeví v charakteru činností - samostatná, či kooperativní zaměstnání.

Gardnerova teorie se doporučuje pro plánování činností, abychom se vyvarovali jednostrannosti. Je možné ji propojit se vzdělávacími oblastmi Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV).Používáním tohoto principu při vytváření tematického bloku se pokryjí všechny vzdělávací oblasti při zachování všestrannosti z hlediska střídání činností různého charakteru a různých učebních stylů.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  INFORMATORIUM 3-8 č. 2/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666