5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Školskou legislativu čekají změny

Školskou legislativu čekají změny

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.4.2016 | Vydání: 4/2016

Zákony se mění průběžně, ale změny, jimiž v poslední době prochází školská legislativa, jsou zásadní a je třeba se na ně připravit. Týkají se mimo jiné zavedení povinného předškolního vzdělávání a také inkluze.

Školskou legislativu čekají změny

O které zákony by se měl ředitel školy ve své práci opírat? Mimo jiné o školský zákon, o zákon o pedagogických pracovnících a o zákoník práce, na jehož základě uzavírá pracovně-právní vztahy se zaměstnanci školy. Měl by dobře znát též občanský zákoník, který je pro něj směrodatným dokumentem v případě uzavírání smluv s dodavateli, pronájmů a dalších podobných záležitostí, a o který se opírá v případě záležitostí, jež dříve řešil zákon o rodině, jež je nyní nahrazen právě občanským zákoníkem. Musí se zajímat také o zákon o účetnictví, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o obcích a finanční kontrole, a dále pak o archivnictví a spisové službě, o správní řád a též o zákon o ochraně veřejného zdraví.

Přípravné třídy a povinný ročník MŠ

Změna se týká mimo jiné přípravných tříd, které byly doposud určeny dětem se sociálním znevýhodněním. Podle navrhované novely školského zákona (§ 47 odst. 1) budou přípravné třídy základní školy určeny v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Dále mohou nově zřizovat přípravné třídy i registrované církve a náboženské společnosti, a to s podmínkou souhlasu ministerstva. Nejnižší možný počet dětí v přípravné třídě se zvyšuje ze 7 na 10 dětí. Do přípravné třídy bude možné zařadit dítě pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Nejvýraznější změnou ustanovení upravujících poskytování předškolního vzdělávání v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je zavedení nového limitu, podle kterého se předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku. Z této změny plyne, že dítě, které má odklad školní docházky, bude bezplatně vzděláváno pouze jeden školní rok. Uvedené omezení se i nadále nebude vztahovat na děti se zdravotním postižením (podle nové terminologie na děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona).

Od září 2017 by pak měla platit povinnost vzdělávání v posledním předškolním ročníku, což je změna, která ještě nebyla schválena, ale předpokládá se, že k ní dojde. Jedná se o velmi kontroverzní opatření, jehož účinek nebyl potvrzen, což bylo zjištěno studií, kterou si zadalo ministerstvo školství. Vzhledem k tomu, že toto opatření patří mezi vládní záměry současné Sobotkovy vlády, „vyhraje“ s největší pravděpodobností politický záměr. Odborníci v této souvislosti upozorňují, že se jedná o významný zásah do rodičovských práv, protože se jím prodlužuje školní docházka na 10 a v případě dětí s odkladem školní docházky na 11 let. Ačkoli rezort školství stále mluví o tom, že se nejedná o prodloužení povinné školní docházky, fakticky se mu tohle opatření rovná. A právě z rozporu mezi označením této úpravy a z její skutečné podstaty mohou plynout případné spory rodičů dětí se státem. Mateřské školy totiž budou mít podobnou povinnost, jako mají v případě sledování docházky dětí školy základní, tedy nahlašovat neomluvenou nepřítomnost orgánu sociálně právní ochrany dítěte známého pod zkratkou OSPOD, který v případě záškoláctví iniciuje další kroky, jež mohou vyústit až v soudní stíhání rodičů. To bude ovšem v tomto případě v rozporu s ústavou. Rezort školství se domnívá, že zavedení povinného předškolního ročníku pomůže snížit počet odkladů školní docházky, jenž je neúměrně vysoký. V případě, že bude schváleno povinné předškolní vzdělávání, budou děti, které mají odklad školní docházky, vzdělávány bezplatně.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 4/2016 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666