5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Každý případ oznam!

Každý případ oznam!

Autor: Lenka Phelps | Datum: 3.7.2006 | Vydání: 7-8/2006

Americké zákony ukládají všem, kteří pracují s dětmi a mládeží, oznamovací povinnost při sebemenším náznaku zanedbávání či týrání. Kdo ji nedodrží, koleduje si o vážný problém.

Ráda bych seznámila českého čtenáře s tím, jak se v USA, konkrétně ve státě Massachusetts, uplatňuje v praxi zákon o sociálně právní ochraně dětí, zejména ta část, která se týká oznamovací povinnosti u specifické kategorie dětí zanedbávaných, týraných a zneužívaných. Od stávající české praxe se totiž v mnohém liší.

Institucionální základna

Od roku 1980 funguje ve státě Massachusetts státní úřad Department of Social Services (dále jen DSS), jehož primárním posláním je ochrana dětí, které jsou zanedbávány, týrány či zneužívány v rodinném (potažmo výchovném)prostředí. Cílem úřadu je zajistit, aby každé dítě mělo bezpečný, pečující a stabilní domov. Zároveň poskytuje preventivní služby, které podporují a posilují rodiny se zvýšeným rizikem výskytu takového jednání. Úřad přijímá všechna hlášení o případech, ale i o důvodných podezřeních na týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, ať už osobou, která o dítě pečuje, či osobou jinou.

DSS má pobočky v každém okresním městě a převážnou většinu zaměstnanců tvoří sociální pracovníci, kteří pracují s rodinami a dětmi v dané lokalitě. Rodina může přijít požádat o pomoc dobrovolně, ve většině případů však sní DSS zahajuje práci na základě oznámení o týrání či zanedbávání dítěte, popřípadě je rodině soudně nařízeno s úřadem spolupracovat. Z výše uvedeného vyplývá, že většina rodičů, kteří se ocitnou v ohnisku zájmu DSS, má k tomuto úřadu postoj přinejmenším ambivalentní, a povolání pracovníka DSS patří mezi nejrizikovější v oblasti pomáhajících profesí. Ze zkušenosti však mohu potvrdit, že poslání tohoto úřadu je obecně známé a má respekt veřejnosti.

Zákon velice podrobně vymezuje, kdo má povinnost ohlásit DSS případy zanedbávání, týrání a zneužívání dětí. Obecně vzato je to každý člověk, který při výkonu své profese přichází do kontaktu s dětmi a je pravděpodobné, že se o případu týrání či zanedbávání dozví, včetně osob, které tuto pracovní činnost vykonávají jako dobrovolníci nebo v rámci studijní praxe. Nejčastějšími oznamovateli jsou psychoterapeuti, psychologové, sociální pracovníci,učitelé a vychovatelé, pěstouni, zdravotníci, policisté, hasiči a probační pracovníci. Poučení a výcvik týkající se oznamovací povinnosti jsou součástí studijních programů vysokých škol připravujících studenty pomáhajících profesí a také vzdělávacích programů, které je pro své zaměstnance povinen zajistit zaměstnavatel.

Hlášení a následná akce

Hlášení probíhá formou telefonátu na bezplatnou centrální telefonní linku, kterou DSS provozuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přijímá rovněž oznámení od široké veřejnosti, nejenom od pracovníků, kterým je oznamovací povinnost uložena ze zákona. Ti však zároveň musí do 48 hodin od ústního podání zaslat také písemný záznam na specifickém formuláři.

Telefonické oznámení každého případu znamená zhruba 15-20 minutový rozhovor s pracovníkem DSS. Nejdůležitějším údajem je adresa, na které se dítě v současné době nachází, protože úřad ho musí být schopen lokalizovat. Další důležité údaje jsou jméno a věk dítěte, jména rodičů a údaje o osobě, která týrá, zanedbává či zneužívá, a věcné údaje týkající se újmy dítěte. Pracovník, který přebírá hlášení, rozhoduje, zda se skutečně jedná o případ, který patří do kompetence tohoto úřadu, a určí stupeň naléhavosti.

U dětí, jimž újmu způsobuje rodič nebo osoba, která je zodpovědná za jejich péči, zahajuje DSS vyšetřování okamžitě po obdržení hlášení. Je-li dítě zneužíváno či týráno osobou, která není zodpovědná za jeho péči, předává DSS veškerou dokumentaci policii a státnímu zastupitelství, které se ujímají vyšetřování. Případy sexuálního zneužívání dětí představují samostatnou kapitolu a jejich vyšetřování rovněž náleží do kompetence státního zastupitelství.

Po přijetí hlášení zahajuje DSS vyšetřování návštěvou dítěte a jeho rodiny v domácím prostředí. Pokud zjistí, že se jedná o naléhavou situaci, která přímo ohrožuje zdraví a bezpečnost dítěte, musí pracovník DSS uzavřít vyšetřování a rozhodnout o příslušném opatření do 24 hodin od nahlášení případu. Není-li situace bezprostředně ohrožující, má k dispozici deset dní. Pokud má pracovník důvodné podezření, že dítě je týráno či zneužíváno, jsou rodině poskytnuty služby potřebné k vyřešení situace (včetně náhradní rodinné péče v nejrizikovějších případech). Když se podezření ze zanedbávání či týrání nepotvrdí, DSS může nabídnout různé služby, které mohou rodině pomoci překlenout například tíživou sociální situaci, finanční tíseň a podobně. V případech, kdy je dítě sexuálně zneužíváno nebo utrpělo v důsledku týrání či zanedbávání závažné zranění či dokonce zemřelo, DSS oznámí případ státnímu zastupitelství, které podává trestní oznámení a vypracovává žalobu, a policii v místě bydliště dítěte.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 7-8/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace