5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Mladá manželství v krizi

Mladá manželství v krizi

Autor: Petra Blažková, Jakub Šindler | Datum: 6.3.2006 | Vydání: 3/2006

Téměř polovina manželství se do deseti let od svého vzniku rozvádí. Proč tomu tak je? Čím strádají mladé rodiny a jaké intervence mohou pomoci?

Velký podíl rozvodů se u nás týká manželství do deseti let od jejich vzniku, což je zvláště znepokojivé s ohledem na děti. Ty totiž rodinné rozvraty zasahují v obdobích, kdy jsou zcela závislé na rodičích a potřebují bezpečí,jistotu, podnětnost a stabilitu rodinných vztahů. Proč se tak výrazný počet mladých manželství dostává do krizí a rozpadá se? A jak se jim snaží pomoci odborníci? Tyto a další otázky jsme si kladli v rámci výzkumu uskutečněnéhov roce 2003 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně v rámci dlouhodobého výzkumného záměru MLADĚRO (Plaňava a kol., 2004). V rámci něj s námi spolupracovalo celkem 33 manželských a rodinných poradců z celérepubliky, kteří nám zaslali celkem 196 případových studií manželských párů do deseti let od svatby, jež se rozhodly vyhledat pomoc odborníka. V obsáhlém dotazníku byla zmapována významná biografická data i některé osobnostnírysy obou manželů, vývoj manželství a podoba aktuální krize. Vyžádali jsme si též poradcův popis intervence, jakož i odhad příčin vzniklých problémů a prognózy daného manželství.

Získaný vzorek mladých manželů, jež se rozhodli vyhledat odbornou pomoc, nevybočoval z demografických charakteristik, snad jen s tou výjimkou, že šlo o skupinu lidí mírně vzdělanějších a bohatších, což je v souladu sobecně tradovanými poznatky o klientele poradenských zařízení. Překvapivý není ani fakt, že kontakt s poradnou iniciovala častěji žena (44 % případů), nežli muž (27 %) či oba manželé současně (25 %) - ve zbytku případů to bylněkdo jiný, například oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Zdá se tedy, že ženy ve vztazích strádají více než muži, a proto i více vyhledávají odbornou pomoc. Toto tvrzení je podpořeno jiným naším výzkumem (Plaňava a kol.,2003), v němž se přesvědčivě projevila vyšší manželská spokojenost mužů než žen. Počet všech sezení s poradcem se pohyboval v rozmezí od 4 do 69 (!), průměrem však bylo 12 sezení a u tří čtvrtin popisovaných manželství seporadcova intervence vešla do celkového počtu čtrnácti sezení.

Stížnosti a jejich řešení

Co tedy mladé manželské páry chápou jako svůj problém? Co uvádějí při prvním setkání s odborníkem? Většinou to nebývá pouze jeden konkrétní problém, ale dva i více zároveň. Při pohledu na první sloupec tabulky 1 je patrné, žeškála problémů nabídnutých k řešení v manželských a rodinných poradnách je široká. Nejčastěji uváděnými důvody návštěvy jsou úvahy o rozvodu (či snaha o odvrácení rozvodových snah u partnera) a nevěra v různých podobách. Ženysi přitom stěžují na manželovu nevěru zhruba stejně často jako muži na nevěru manželky. Poměrně často si manželé stěžují též na váznoucí či narušenou komunikaci, neshody týkající se výchovy dětí a na vzájemné citové odcizení.Bez zajímavosti není, že odhad budoucnosti daného manželství, na nějž jsme se poradců ptali, nikterak nesouvisel s typem uváděných problémů. Nelze tedy od stolu říci, že by některá problematika byla snadněji řešitelná nežlijiná.

Doposud jsme zmiňovali problémy uváděné klienty při vstupu do poradny. Je však známo, že ty často mohou být jen špičkou pomyslného ledovce celého manželského soužití a útrap. Proto se i následné poradcovy intervencenezřídka stočí k tématům klienty předem neočekávaným, zvláště při dlouhodobější intervenci. Proto jsme se poradců ptali i na to, jaká témata vlastně nakonec s klienty řešili (druhý sloupec tabulky 1).

Vidíme, že klientova témata se ve vzájemné spolupráci leckdy postupně převádějí do jiných (často obecnějších) témat, jsou nastiňována z nové perspektivy, či jim může být postupně přikládán jiný důraz. Rovněž několikdílčích problémů může být řešeno současně jedním poradensko-terapeutickým postupem.

Pouze pět skupin problémů, s nimiž klienti vstupovali do poradny (viz"nabízené problémy") bylo také skutečně řešeno v rámci poradensko-terapeutických setkání. A sice problémy v komunikaci, rozvodové uspořádání,nevěra, rodičovská výchova a sexuální terapie. I zde jsou ovšem významné posuny ve frekvenci: komunikaci uvádělo při vstupu do terapie jako problém jen 19 % klientů, ale tato byla nakonec řešena celkem u 30 % párů. V průběhuporadenského a terapeutického procesu jako by se oproti vstupnímu očekávání též nově vynořilo více zájmu o rodičovskou stránku rodinného života (9 % klientů), 3 % párů, zdá se, přestala vidět nevěru jako problém číslo jedna adalší si dokonce rozmyslely rozvod (6 % párů). Toho je dosaženo nejčastěji díky společné práci na přeuspořádání vztahu (novém vytýčení rolí, povinností - týká se více než poloviny klientů manželských a rodinných poraden), čirozkrýváním souvislostí současné krize se zážitky a návyky osvojenými v minulosti (39 % klientely). Někdy jsou činěny pokusy o sladění hodnotových orientací obou partnerů a případně jsou využity jiné postupy (napříkladrelaxace).

Opět se nepotvrdilo, že by některý z problémových okruhů znamenal pro klienty lepší či horší prognózu jejich vztahu. Jako jsou lidské osudy jedinečné a mnohovrstevné, tak je obtížné, ba nemožné přesně říci, co nás sevstupem do poradny čeká. V hrubých rysech řečeno to ale, jak se z našich dat zdá, může být i nejedno překvapení a objev, změna nazírání na ten který problém či jeho důležitost, opuštění původních představ (třeba i těch oudržitelnosti manželství), dost pravděpodobně pak dlouhodobější práce na vylepšení vzájemných vztahů a učení se zdánlivě samozřejmým věcem (viz komunikační dovednosti).

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 3/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace