5000
Kdo mi vypnul mozek? Audioteka.cz Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Úzkost brání dětskému vývoji

Úzkost brání dětskému vývoji

Autor: Iva Macková | Datum: 11.4.2007 | Vydání: 4/2007

Intenzivní nebo příliš dlouhá úzkost brání přirozenému a zdravému vývoji dětí. Pomoci může psychoanalytická terapie posilující ego dítěte.

Ve vývoji člověka můžeme vysledovat období, která jsou spojena se zvýšenou úzkostností. Novorozenec prožívá řadu difúzních emočních tenzí z ryze vnitřních stavů, ale i emocí vázaných na péči o něj, na uspokojování jeho potřeby bezpečí, jistoty a lásky. V kojeneckém věku se objevuje strach z cizích lidí, výrazný zejména kolem devátého měsíce věku dítěte.

Určitý, méně intenzivní strach ze sociálních kontaktů mimo rámec dobře známých lidí přetrvává během celého období raného dětství a ustupuje kolem tří let věku dítěte. V tomto vývojovém období se objevuje také separační úzkost, která ustupuje zhruba ve stejné době, tedy ke konci třetího roku. Jde o úzkostné reakce dítěte na reál né či jen hrozící odloučení od matky, případně od jiné, pro dítě významné osoby. Separace znamená ztrátu jak fyzické, tak psychické blízkosti. Aby se dítě mohlo od matky odloučit, musí být nejdříve bezpečně přimknuté. Dítě ve vztahu, který cítí jako bezpečný a jistý, dosahuje plné individuace - zrození psychologického já - a emoční objektní stálosti. Internalizací trvalé a pozitivně emočně obsazené představy matky, která přetrvává i v době její nepřítomnosti, je dítě schopné se separovat bez nadměrné úzkosti.

Když je pod postelí had

Děti předškolního věku, tedy mezi třetím a šestým rokem, procházejí obdobím bohaté fantazie a magického myšlení, což podporuje vznik různých strachů až dětských fobií (např. strach z hmyzu, zvířat, zlodějů, prasklin), které, pokud nejsou posilovány, bývají přechodné a rychle mizí. Ke konci předškolního období dítě řeší oidipovský komplex, kdy u chlapců se objeví fantazijní přání nastoupit na místo otce a výhradně vlastnit matku, u dívek zase o fantazijní přání získat místo matky po boku svého otce. Přání je velmi silné a protože zatracovaný rodič-rival je dítětem zároveň milován, je situace pro dítě obtížně únosná, obsahuje pocity úzkosti, pocity viny, strach z potrestání, u chlapců fantazie o kastračním nebezpečí. Tyto nepříjemně prožívané pocity, takzvaná oidipovská tenze, napomáhají dítěti vymanit se ze zaslepující vazby na rodiče opačného pohlaví a identifikovat se s rodičem stejného pohlaví. Je to složitý, intenzivně prožívaný a déletrvající duševní proces, který sám o sobě není ani patologický, ani patogenní.

Mezi sedmým a osmým rokem se zvyšují strachy způsobené sledováním programů v masmédiích s obsahy, které jsou pro děti zúzkostňující (válečné dokumenty a zpravodajství, thrillerové příběhy). Mezi osmým až desátým rokem se objevuje strach ze smrti, neboť rozvojem abstraktního myšlení dochází k pochopení pojmu smrti v její univerzalitě a nezvratnosti. I děti dosud nebojácné začnou mít strach ze tmy a situací, které podporují vznik fantazií o číhajícím nebezpečí.

Období mladšího školního věku, zejména mezi osmým a dvanáctým rokem věku dítěte, přináší obavy v oblasti vlastního školního výkonu, především ve smyslu možného selhání či nedostačivosti. Dítě se navíc ocitá ve složitých vztazích, protože u něj soupeří vliv rodiny, vrstevníků a školy. Hovoříme o období latence, které je charakterizováno zráním a strukturalizací superega. To, co dříve dítě nedělalo ze strachu, že bude přistiženo, dokáže nyní usměrňovat proto, aby samo nemělo špatný pocit. V ranější fázi bývá superego značně přísné. Růst a proměny ega v tomto období vidíme v rozvoji zájmových činností dětí. Také hra je u dětí v tomto věku často ritualizována či obsahuje kompulzivní projevy, aniž by byla patologickou. Děti často některé prvky hry opakují, trvají na neměnném sledu činností či uspořádání hraček.

Puberta přináší konfliktní nápor biologických a kulturních potřeb. Jde o proces, jenž podléhá výkyvům a zahrnuje mnoho duševních zmatků, mysl ovládají vědomé i nevědomé sexuální fantazie, omnipotentní tendence, je oslabena kontrola superegem a rodičovskými objekty. Adolescent často propadá pocitům méněcennosti a nedostatečnosti, nebo své sebevědomí naopak překompenzovává. Cesta ke zvládnutí výbušné emocionality, pocitů tísně a úzkosti bývá často přes projekci do party vrstevníků, málokdy se adolescent zabývá sám sebou, aby posléze vyhledal pomoc. Charakteristické pro toto období jsou impulzivní činnosti, experimentování ve všech oblastech, zejména tělesné, a to i s rizikem sebepoškozování. Anna Freudová podotýká, že i když adolescent může svým nekonzistentním a nevyzpytatelným chováním trpět, nezdá se, že by potřeboval léčení, jsou to spíše rodiče, kteří potřebují pomoc, aby se s tím vyrovnali. Jestliže vývojový proces probíhá, může být psychoterapie dokonce kontraindikována, neboť by mohla bránit vývoji směrem k nezávislosti. Porozumění a blízkost ve vztahu s dospělou osobou může adolescent prožívat jako hrozbu, strach z neseparované existence, a proto často tuto zkušenost znehodnocuje.

Úzkost bránící vývoji

Na tomto vývojovém kontinuu tedy vidíme základní typy úzkostí - fyzickou bezmoc a nebezpečí ztráty objektu v raném dětství, nebezpečí ztráty lásky a ztráty sebe, strach z kastrace a z odsouzení superegem. Aktivní zvládání pocitů úzkosti zajišťují obrany ega. Nejranějšími obranami jsou projekce a introjekce, to znamená vyvržení toho, co je špatné, a přijetí toho, co má být zvnitřku kontrolováno. V batolecím věku jsou typickými obranami reaktivní výtvor, odčinění, popření, izolace a štěpení. Typické obrany období latence zahrnují přemístění, převrácení pasivního v aktivní, identifikaci s agresorem, inhibici a racionalizaci. V období dospívání je jako obrana dostupná intelektualizace. Použití obran se často děje ve službách progresivního vývoje.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 4/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace