5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Jaké vzdělávací strategie jsou efektivní

Jaké vzdělávací strategie jsou efektivní

Datum: 22.2.2006 | Vydání: 2/2006

Všechny vzdělávací strategie mohou být naplánovány a realizovány buď efektivně nebo neefektivně a výsledky tomu pochopitelně odpovídají. O efektivních strategiích pojednává následující článek, který se opírá o závěry několika stovek výzkumů provedených za víc než 50 let. Tento text Herberta J. Walberga a Susan J. Paik vydala Mezinárodní akademie vzdělávání (IAE) UNESCO, jejímž cílem je podporovat pedagogický výzkum a rozšiřovat jeho výsledky do praxe.Tím, že žáci napodobují roli učitele, učí se zároveň regulaci vlastního učení. Nejlepším způsobem, jak se něco opravdu dobře naučit, je snažit se to naučit někoho jiného.

Většina výzkumů, z nichž čerpá následující text, se zabývala běžnými školními předměty a méně tzv. výchovami - hudební, výtvarnou nebo tělesnou, nezaměřovaly se ani na takové oblasti učení, jako je prvopočáteční psaní, řešení problémů nebo laboratorní práce. Výzkumy zaměřené na tyto oblasti byly publikovány v jiných brožurách IAE (některé z nich vyšly v knize Efektivní učení ve škole, Portál, Praha 2005).

Zapojování rodičů do vzdělávání

Učení žáků se zlepšuje, když se školám daří získat rodiče k aktivní spolupráci na intelektuálním rozvoji svých dětí.
   Výzkumná zjištění:
Desítky studií už ukázaly, že domácí prostředí má silný vliv na to, co se děti a mladí lidé ve škole i mimo školu naučí. Prostředí domova má dokonce silnější vliv na vzdělání dětí než sociální status rodiny (výše příjmu a dosažené vzdělání rodičů), a to obzvláště v mladším školním věku. Jednou z hlavních příčin dominantního vlivu rodiny je prostý fakt, že děti od narození do dospělosti (do 18 let) stráví průměrně 92 % času mimo školu a tedy pod přímým nebo alespoň nepřímým vlivem svých rodičů. Společné úsilí rodičů a učitelů na vytváření podnětného domácího prostředí má na učení dětí blahodárný účinek. Jak vyplynulo ze 29 výzkumných studií, děti, které byly zařazeny do programů aktivní spolupráce s rodiči, dosahovaly v 91% lepších výsledků než děti v kontrolní skupině, ve které neměly příležitost se do takového programu zapojit. 
   Aplikace: Prostředí domova, kde se často hovoří o každodenních školních záležitostech; kde se mluví o četbě; kde mají rodiče přehled o trávení času s kamarády a volného času vůbec; kde platí, "nejdříve povinnosti, potom zábava"; kde rodiče projevují zájem o pokroky dítěte ve škole i mimo školu a umějí pochválit a povzbudit; kde se najde chvilka i na legraci a dovádění, takové prostředí se někdy nazývá "domácím kurikulem" nebo "vzdělávacím programem domova". Když rodiče malým dětem čtou nahlas a probírají s nimi každodenní události, mohou je dobře připravit ještě před nástupem do školy. Spolupráce mezi učiteli a rodiči může takové přístupy rozvíjet a poskytovat inspiraci. Učitelé mohou rodičům doporučit specifické činnosti, které budou rozvíjet a podporovat učení jejich dětí. Mohou také realizovat dlouhodobé systematické programy spolupráce s rodiči, ve kterých prostřednictvím školních i mimoškolních činností vytvářejí intelektuálně stimulující podmínky.

Hodnocené domácí úkoly

Žáci se více naučí, když se učitelé jejich domácími úkoly pečlivě zabývají a jejich kvalitu hodnotí buď slovně, známkou nebo obojím.
   Výzkumná zjištění:
Výsledky mnoha výzkumů, zabývajících se domácími úkoly v různých školních předmětech, ukazují, že zadávání a vyhotovování domácích úkolů pozitivně ovlivňuje školní úspěšnost žáků. Efekty se většinou znásobují, když učitelé věnují dostatek času opravě chyb, napsání komentářů a oznámkování. Komentáře by měly žákům vysvětlovat, jak se podobných chyb vyvarovat. Probírání problémů, které se vyskytly, a poskytování návodů, jak je odstraňovat, je možné jak s celou třídou, tak s jednotlivými žáky podle toho, který přístup je vzhledem k situaci vhodnější.
   Aplikace: V rozvinutých zemích stále ubývá dnů strávených ve škole kvůli snižování pracovních dnů ve prospěch svátků a prázdnin. Tím se také snižuje čas, který žáci tráví děláním domácích úkolů. Tento úbytek je možné do jisté míry kompenzovat důsledným přístupem k domácím úkolům a jejich častějším zadáváním tak, aby neklesaly vzdělávací výsledky žáků. To nijak nesnižuje důležitost kvality zadávaných domácích úkolů a přístupu k jejich hodnocení. Domácí úkoly lze přirovnat ke stoličce o třech nohou. Jednu nohu tvoří jejich zadávání a hodnocení učitelem, druhou monitorování domácích úkolů rodiči a třetí jejich samotné plnění žáky. Pokud se jedna noha oslabí, hrozí ztráta rovnováhy a celá trojnožkase může zhroutit. Úkolem učitele je, aby poskytoval žákům zpětnou vazbu - pochválil a upevnil to, co bylo uděláno správně a znovu vysvětlil to, v čem žáci chybovali. Zpětná vazba je klíčem, jak maximalizovat pozitivní dopad domácích úkolů. Jakmile žáci sami pochopí jejich užitečnost, výrazně se zvýší jejich ochota je plnit. Školy, které mají jasně definovaný přístup k domácím úkolům (jasnou "školní filozofii"), jsou efektivnější než školy, které se vymezením svého přístupu k domácím úkolům nezabývají. Jako užitečné se také ukázaly tzv. horké linky, na které mohou žáci (i rodiče) telefonovat, když si s domácím úkolem nevědí rady. Pokud děti doma zadání nerozumějí, měli by rodiče požádat učitele, aby se k problému vrátil ve výuce. (Rodiče by nikdy neměli domácí úkoly dělat za své děti!) Aby učitelé netrávili opravováním domácích úkolů příliš mnoho času, mohou do hodnocení zapojovat žáky. Takové hodnocení může probíhat formou sebehodnocení nebo vrstevnického hodnocení. To je dobrá příležitost, jak se naučit kooperativním sociálním dovednostem a dovednosti hodnotit výsledky práce ostatních i své vlastní. Kvalita domácích úkolů je stejně důležitá jako jejich množství (někteří autoři doporučují, aby žáci trávili plněním domácích úkolů 10 minut x ročník, například pro 6. třídu ZŠ to je 10 x 6 = 60 minut). Správně zadaný domácí úkol je takový, který úzce souvisí s probíranou látkou a je přiměřený úrovni schopností žáků.

Efektivní využití času při učení

Žáci, kteří jsou aktivně zaměřováni na vzdělávací cíle, dosahují lepších výsledků při zvládání jednotlivých učebních předmětů.
   Výsledky výzkumu: Jedním z nejzřetelnějších výsledků pedagogického výzkumu je lakonické tvrzení, že "čím víc se žáci učí, tím víc se toho naučí". Čas strávený ve škole však není automaticky časem stráveným učením. V mnoha případech je jen časem, který prostě "uplynul". Učební činnosti by především měly odpovídat vzdělávacím cílům. Propojení a koordinace prostředků s cíli je nazývána kurikulární zaměřeností nebo systematičností, což vyjadřuje myšlenku, že tři zásadní komponenty kurikula (vzdělávacího programu) - cíle, učební materiály a činnosti, nástroje hodnocení - jsou dobře propojeny a je na ně kladen rovnoměrný důraz.
   Aplikace: Množství naučeného záleží jak na délce času stráveného učením, tak na kurikulární zaměřenosti. Tato "zaměřenost" spočívá v rozhodování, čemu by se měl žák v daném ročníku naučit a následné zaměření pozornosti, času a energie na takto vybraný vzdělávací obsah. Vzdělávací cíle by měly být stanoveny tak, aby žáci měli dostatek potřebných znalostí a dovedností, což je předpoklad pro další učení; učitelé by se měli vyhnout přetěžování žáků přílišným množstvím izolovaných faktů, měli by často hodnotit pokroky žáků v učení a poskytovat jim srozumitelnou zpětnou vazbu. Učitelé hrají klíčovou roli při prosazování tohoto přístupu při výuce. Učitel, který je schopen efektivně řídit třídu, tj. zjišťovat, co se už žáci naučili a identifikovat nejúčinnější způsoby, které k tomu vedly, zvyšuje účinnost času stráveného učením. Žáci, kteří jsou jasně zaměřeni na stanovené výukové cíle, dosahují lepších výsledků než žáci, kterým není jasně sděleno, čeho mají dosáhnout.

Přeložil Karel Starý.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 2/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Přijďte na kurzy v Portálu! Schola pragensis Rozumíme penězům Všechny učebnice pro základní a střední školy