5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Na adaptačních soustředěních se stmelí kolektiv nové třídy

Na adaptačních soustředěních se stmelí kolektiv nové třídy

Autor: Anna Pekárková | Datum: 17.2.2006 | Vydání: 2/2006

Především gymnázia, ale i další střední školy chystají pro studenty svých prvních ročníků adaptační soustředění. Ještě před zahájením výuky je na několik dní vyvezou do nějakého střediska a tam s nimi pedagogové či lektoři z neziskových organizací hrají hry, pořádají táboráky, výlety a soutěže. Na místě je otázka, zda takové soustředění má pro studenty i jiný smysl než jen oddálení výuky. Pedagogové, kteří pobyty prošli, se domnívají, že ano.Adaptační soustředění pražského Gymnázia Elišky Krásnohorské ve Zbraslavicích v roce 2004

Adaptační soustředění je několikadenní výjezdový kurz pro nově vzniklé třídy, jehož cílem je žáky a studenty ještě před začátkem samotné výuky seznámit, stmelit a vytvořit dobré mezilidské vztahy, a to prostřednictvím prožitkových metod. V současnosti jsou poměrně oblíbená, každým rokem jich v Čechách proběhne víc než sto a jeví o ně zájem stále další školy. Kurzy nejčastěji pořádají střední školy pro první ročníky (aktivní jsou v tomto směru především gymnázia) a v některých případech i základní školy při přechodu žáků na druhý stupeň.

Většinou platí rodiče

Školy, které s adaptačními soustředěními začaly, je považují za to nejlepší, co mohou pro nové studenty vstupující na "neznámý terén" udělat. "To, co jinde trvá půl roku, zvládnete za tři dny, a navíc se studenti perfektně poznají s třídním učitelem," zní častý argument. Školy se snaží se studenty vyjíždět do přírody, preferují uzavřené objekty zahrnující hřiště, ohniště, rybník, klubovnu atd. Ač pořadatelé adaptačních soustředění považují za ideální, aby na ně nové třídy jezdily odděleně, v praxi to tak obvyklé nebývá (společné pobyty jsou totiž výrazně levnější). Jejich délka se liší škola od školy - někde jsou pouze dvoudenní, jinde až týdenní. Stejně tak různorodé je to, kdo soustředění vede - některé školy preferují služby lektorů ze specializovaných občanských sdružení, u jiných je zajišťují přímo jejich pracovníci (vyučující, výchovný poradce, psycholog). Ve druhém případě je ovšem poměrně obvyklé, že první adaptační soustředění organizovali specialisté z občanských sdružení, kteří pedagogy v jejich vedení zaškolili. Objevil se ovšem i případ, že škola jednou absolvovala soustředění organizované odborníky a druhý rok je jednoduše okopírovala - jenže bez znalosti, k čemu která aktivita může být dobrá. Výjimečně se o adaptační soustředění starají studenti starších ročníků pod vedením některého pedagoga. V praxi se však všechny tyto způsoby zajištění adaptačních soustředění různě prolínají (kurz například vedou vyučující a odborníci z jiných organizací přijedou vést některou z dílčích aktivit). Soustředění obvykle platí z největší části rodiče (jejich délka je proto často omezena jejich finančními možnostmi), školy se ovšem snaží získávat granty od měst a obcí, což se jim v některých případech i daří (platí přitom přímá úměra - tam, kde obecní úřady vypsaly granty na adaptační soustředění, jejich počet výrazně vzrostl).

Seznámení i prevence patologických jevů

Cíle soustředění můžeme rozdělit do několika skupin. Jak už bylo uvedeno, školy především chtějí usnadnit žákům vstup do nového prostředí. Nejde jen o rozvíjení dobrých vztahů mezi učiteli a žáky, ale i o příležitost, kdy je možné je seznámit s požadavky a režimem školy či se způsobem studia. Rovněž je možné studenty podchytit pro další činnost ve škole a nastínit jim možnosti mimoškolních aktivit (jde například o dobrovolnické činnosti v sociální oblasti). Dalším cílem je rovněž už zmíněné seznámení všech účastníků kurzu, tedy jak spolužáků mezi sebou, tak s třídním učitelem, případně s vedením školy, což usnadňuje studentům usnadňuje sociální adaptaci v novém prostředí. Adaptační soustředění mají také sloužit v prevenci sociálně patologických jevů. Jejich organizátoři se snaží motivovat studenty k zamyšlení nad problémy jejich věku, informovat je o rizicích (drogy, alkohol, předčasný sexuální život) a ukázat jim prostřednictvím nevšedních a silných emociálních zážitků, jak je možné kvalitně trávit volný čas. Adaptační soustředění mají také napomoci rozvíjet osobnost studentů: přispět k sebepoznání, upevnit jejich volní a charakterové vlastnosti, učit je vhodným způsobem zvládat zátěž (a tím snižovat výskyt sociálně patologických jevů) a objevovat vlastní silné stránky a slabosti atd. Posledním cílem, avšak neméně důležitým, je snaha stmelit děti v dané třídě - vytvořit v příznivé sociální klima a postavit základy takového kolektivu, který bude oporou pro každého svého člena.

Jak soustředění probíhá

Program soustředění má několik základních částí. Jednou z nich jsou různé hry: nejrůznější pohybové aktivity, kolektivní hry, seznamovací hry, hry na uvolnění atd., které neslouží jen pro pobavení, ale jejich prostřednictvím student také hledá své místo v kolektivu. Mají rovněž za cíl kolektiv stmelit a vytvořit v něm dobrou atmosféru. Řešení konfliktních situací při hrách může nastavit pravidla při pozdějším řešení obdobných situací ve škole. Na většině soustředění se také objevují tvořivostní aktivity: studenti barví trika či společně vyrábějí třídní vlajku, přičemž se dbá na to, aby byl každý student na společném výtvoru nějak zastoupen. Při těchto aktivitách jde také o to, aby si každý ověřil, že se dokáže vyrovnat ostatním. Na soustředění se také ve větší či menší míře využívají prvky zážitkové pedagogiky, například tematické dobrodružné hry v přírodě, při nichž se studenti učí spolupracovat a nést si důsledky svých rozhodnutí. Některé školy zařazují na adaptační soustředění specifické bloky, které se zabývají například drogovou prevencí (na hry s touto tematikou navazují debaty se studenty), prevencí šikany, informacemi o studiu na daném typu školy, školními projekty, do nichž se mohou studenti zapojit atd.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 2/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy