Portál.cz > Úvodní stránka Nadaní žáci s dyslexií

Nadaní žáci s dyslexií

Někteří zahraniční odborníci volí spíše jednoduchá, avšak výstižná označení, která jsou srozumitelnější a současně dobře vystihují podstatu dvojí výjimečnosti. O těchto žácích se například často hovoří jako o „chytrých dětech se školními problémy“ (Vail, 1989) nebo o „paradoxních žácích“ (Tannenbaum, Baldwin, 1983), jejichž školní výkon je nápadně rozporuplný a zároveň neodpovídající jejich skutečným schopnostem i rozumovým předpokladům.

Americké psycholožky Brodyová a Millsová, které se této specifické skupině dětí dlouhodobě věnují na univerzitě Johna Hopkinse, zformulovaly, spíše však pro výzkumné účely, srozumitelné a současně i velmi jednoduché vymezení této skupiny žáků. Považují je za vhodné terminologické východisko i odpověď na otázku, kdo vlastně tito žáci jsou: Nadaní žáci, u nichž se zároveň projevuje porucha učení, jsou ti, kteří prokazují významné nadání nebo talent a dovedou podat vynikající výkon, avšak kvůli poruše učení je pro ně školní výkon v některých aspektech znesnadněn. (Brody, Mills, 1997, str. 285)

Budeme tedy hovořit o dětech, které disponují schopností myslet tak, jak je typické pro mimořádně nadané jedince, ale současně podávají ve škole výkon, jež jejich intelektovým schopnostem neodpovídá. Je totiž znevýhodněn a zkreslen poruchou učení. Při podrobnějším pohledu na jejich profil schopností a handicapů zjistíme, že mezi nejnápadnější charakteristiky často patří následující schopnosti a handicapy.

Schopnosti:

 • vysoce logický způsob myšlení,
 • řešení mentálně náročných úkolů a problémů,
 • správná argumentace,
 • systémové zpracování informací,
 • rychlé pochopení celku,
 • hledání a odhalování souvislostí mezi myšlenkami, událostmi a předměty,
 • vytrvalost při zvládání logicky náročnějších úkolů,
 • dobrá základna znalostí v určitých oblastech,
 • upřednostňování nového a složitého,
 • zvídavost, schopnost samostatného vyhledávání informací,
 • verbální schopnosti a/nebo schopnosti vizuálně-prostorového myšlení
 • tvořivost, imaginace.

Handicapy:

 • ve čtení,
 • v řeči, zejména ve fonologickém zpracování řeči (obtíže v rozpoznání, uchovávání a vybavování základních funkčních jednotek řeči, tedy tzv. fonémů),
 • v rychlém vybavování přesných slov, jež označují předmět nebo vyjadřují myšlenku,
 • v paměti, zejména krátkodobé, sekvenční a mechanické,
 • v pracovní paměti, zejména ve schopnosti podržet akustické nebo řečové informace v krátkodobé paměti a současně zpracovávat přicházející novou informaci,
 • v pracovní rychlosti, zejména ve schopnosti rychle přijmout, zpracovat a použít novou akustickou nebo řečovou informaci,ve sluchovém a sekvenčním, tedy po sobě jdoucím zpracování informací,
 • v exekutivních funkcích, zejména ve schopnosti plánovat, organizovat, uskutečňovat i měnit vlastní poznávací úsilí,
 • v koncentraci pozornosti v určitých oblastech.

Při posuzování dětí pomocí výše uvedených charakteristik však musíme být vždy velmi obezřetní. Každé dítě je jedinečné a žádný seznam typických znaků nemůže jeho individualitu nikdy plně vystihnout. Abychom se vyhnuli nesprávnému hodnocení a předešli vzniku chybných závěrů, je velmi důležité trvale zohledňovat následující skutečnosti.

CO JE DŮLEŽITÉ:

 • Neplatí, že u všech dětí této skupiny nadaných se projevují zcela shodné charakteristiky. Jde o velmi nesourodou skupinu.
 • Neplatí, že dítě, u kterého mnohé ze jmenovaných charakteristik nenacházíme, do této skupiny s jistotou nepatří.
 • Typické charakteristiky je potřeba vnímat a hodnotit ve vzájemné souhře, mohou se proto projevovat i velmi různě.
 • Tyto projevy mohou být ovlivněny prostředím, zejména vzdělávacím a sociálním, ale například i momentální situací, ve které se dítě nachází.
 • Jde o charakteristiky, jež lze u některých dětí identifikovat již v raných vývojových etapách, u jiných jsou nápadnější spíše později.

Více se o tématu dozvíte v knize Šárky Portešové Rozumově nadané dítě s dyslexií
Zpět na seznam témat