Portál.cz > O Portálu > JAK LEGÁLNĚ NAKLÁDAT S KNIHAMI TIŠTĚNÝMI I ELEKTRONICKÝMI

JAK LEGÁLNĚ NAKLÁDAT S KNIHAMI TIŠTĚNÝMI I ELEKTRONICKÝMI

Tyto podklady vznikly v nakladatelství Portál. Využívají jak znění autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon), tak zkušeností nakladatelství z výkonu autorských práv. Jsou zaměřeny pouze na problematiku nakládání s knihami/literárními díly.

LITERÁRNÍ DÍLO (v tištěné i elektronické podobě) je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora, více autorů (sborník, časopis…) nebo překladatele (také ilustrátora, autora fotografií apod.).

AUTOR má ke svému dílu autorské právo, jakmile je dílo zveřejněno = vydáno.

Autor má právo své DÍLO UŽÍT nebo udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva (např. nakladatelství). Jiná osoba smí dílo užít jen v případech a za podmínek stanovených zákonem.

Právo DÍLO UŽÍT = právo má jen autor

 • rozmnožování díla,
 • rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • pronájem a půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • sdělování díla veřejnosti.

VOLNÁ UŽITÍ DÍLA = jak smí dílo užít i jiné osoby než autor:

 • užití díla PRO OSOBNÍ POTŘEBU fyzické osoby včetně zhotovení záznamu, rozmnoženiny, napodobeniny, pokud účelem není obchodní/hospodářský prospěch = i kopie díla smí být zhotovena jen pro osobní potřebu, nikoli šířena.
 • rozmnožování díla na papír nebo podobný podklad: fyzická osoba PRO SVOJI OSOBNÍ POTŘEBU, právnická nebo podnikající fyzická osoba PRO SVOJI VNITŘNÍ POTŘEBU. Nelze tedy rozmnožovat díla pro třetí osoby, např. škola pro své žáky.

Vždy ovšem musí být dodržena obecná zásada, že takové volné užití díla není v rozporu s běžným užitím a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

BEZÚPLATNÉ ZÁKONNÉ LICENCE = jak smí dále dílo užít i jiné osoby než autor:

 • citace díla:
  • výňatky z díla V ODŮVODNĚNÉ MÍŘE užité v díle dané osoby (odůvodněná míra není v zákoně nijak specifikována, je vhodné postupovat individuálně podle povahy díla),
  • výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze,
  • při vyučování užití díla PRO ILUSTRAČNÍ ÚČELY nebo PŘI VĚDECKÉM VÝZKUMU bez obchodního/hospodářského prospěchu a V ROZSAHU ODPOVÍDAJÍCÍM ÚČELU (užitím díla je nutné sledovat určitý cíl výuky, nejen zpřístupnění díla jako ulehčení přístupu k němu).

Vždy uvést jméno autora, název díla a pramen, pokud jsou známy a je-li to možné.

 • knihovny, školy:
  • zhotovení rozmnoženiny díla pro archivní a konzervační potřeby instituce (na vyhláškou určených kopírovacích zařízeních a s vyplacením odměny autorovi/kolektivnímu správci),
  • zhotovení rozmnoženiny ztraceného nebo poškozeného díla,
  • ZPŘÍSTUPNĚNÍ DÍLA (včetně zhotovení rozmnoženiny umožňující takové zpřístupnění), které je součástí sbírek instituce a užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek:
   • elektronicky jen na zařízeních v objektu instituce a jen pro účely výzkumu nebo soukromého studia,
   • nutno zamezit zhotovení rozmnoženiny díla,
   • INSTITUCE VŠAK MŮŽE SAMA ZHOTOVIT ROZMNOŽENINU pro fyzickou osobu pro její osobní potřebu (na vyhláškou určených kopírovacích zařízeních a s vyplacením odměny autorovi/kolektivnímu správci).

NEOPRÁVNĚNÉ ZÁSAHY DO AUTORSKÉHO PRÁVA

Do autorského práva neoprávněně zasahuje ten, kdo

 • OBCHÁZÍ ÚČINNÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY OCHRANY PRÁV (= obchází jakoukoli technologii, zařízení nebo součástku určené k tomu, aby zabraňovaly nebo omezovaly takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, včetně autorem kontrolovaného šifrování, kódování nebo kontroly rozmnožování) = např. prolamování DRM u elektronických knih,
 • vyrábí, dováží, přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pronájem nebo drží k obchodnímu účelu zařízení, výrobky nebo součástky nebo poskytuje služby, které
  • jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, propagovány nebo uváděny na trh = např. šíření softwaru, který umožní prolomení DRM u elektronických knih,
  • mají vedle obcházení účinných technických prostředků jen omezený obchodně významný účel nebo jiné užití,
  • jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem umožnit nebo usnadnit obcházení účinných technických prostředků,
 • bez svolení autora způsobuje, umožňuje, usnadňuje nebo zastírá porušování práva autorského tím, že
  • odstraňuje nebo mění jakoukoli elektronickou informaci o správě práv k dílu = např. prolamování DRM u elektronických knih,
  • rozšiřuje, dováží nebo přijímá za účelem rozšiřování, vysílá nebo sděluje veřejnosti dílo, ze kterého byla informace o správě práv nedovoleně odstraněna nebo změněna. Informace o správě práv k dílu: jakákoli informace určená autorem, která identifikuje dílo, autora nebo jiného nositele práva, nebo informace o způsobech a podmínkách užití díla, jakákoli čísla nebo kódy, které takovou informaci představují, nebo informace, která je připojena k rozmnoženině díla nebo se objevuje v souvislosti se sdělováním díla veřejnosti.

AUTOR nebo osoba, které udělí oprávnění, má PRÁVO DOMÁHAT SE určení svého autorství, zákazu ohrožení svého autorského práva, sdělení o způsobu a rozsahu neoprávněného užití díla, odstranění následků zásahů do autorského práva, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (i finančního).

SPRÁVNÍ DELIKTY za neoprávněné užití díla nebo neoprávněný zásah do autorského práva: pro fyzickou i právnickou nebo podnikající fyzickou osobu pokuta do výše 150 000 Kč. Tato pokuta je udělována ovšem ještě mimo náhradu škody, způsobenou autorovi či nakladatelství.

TRESTNÝ ČIN PORUŠENÍ AUTORSKÉHO PRÁVA stanoví v § 270 trestního zákona za porušení autorských práv sazbu až osm let odnětí svobody, případně také peněžité tresty, propadnutí věcí nebo zákaz činnosti.

E-KNIHY

Elektronické knihy vydává autor nebo nakladatel, kterému autor udělil oprávnění. Na jejich užití se vztahují STEJNÉ PODMÍNKY JAKO NA TIŠTĚNÉ KNIHY. Šíření e-knih je sdělováním díla veřejnosti dle § 18 autorského zákona prostřednictvím počítačové nebo obdobné sítě. E-knihu je možné si zakoupit, vypůjčit v knihovně nebo na speciálních internetových portálech (zdarma nebo za poplatek) nebo zdarma stáhnout, pokud k tomu autor udělil souhlas nebo je dílo již volné (tj. od smrti autora či posledního ze spoluautorů uplynulo již více než 70 let)

OCHRANA E-KNIH
Většina e-knih je chráněna DRM (Digital Rights Management) = systém pro ochranu autorských práv u elektronických souborů, chrání e-knihu před zneužitím (volným užitím, kopírováním apod.).

Typy DRM:

 • tzv. sociální DRM (měkké) - označení kopie e-knihy jménem konkrétního čtenáře, který si ji koupil, případně IP či poštovní adresou, často doplněno o zákaz úprav, kopírování nebo tisku. Obvykle si uživatel může e-knihu stáhnout do více čtecích zařízení,
 • tzv. tvrdé DRM – e-knihu lze použít jen na určitém konkrétním čtecím zařízení včetně zákazu úprav, kopírování nebo tisku.

CENA E-KNIHY
Odpovídá nákladům vynaloženým na její výrobu (výroba e-knihy není jen pouhé použití elektronického souboru vysázené tištěné knihy = bez dalších nákladů), obvykle 75 - 100 % ceny tištěné knihy.
Náklady na výrobu e-knihy:

 • pokud už existuje tištěná kniha:
  sazba knihy do elektronické podoby (knihu vysázenou pro tisk je nutno upravit pro e-formát, u učebnic náročné – tabulky, grafy, poznámky pod čarou, odkazy v textu apod.), korektura e-knihy, rabat pro distributora/prodejce e-knihy (25 – 50 % z ceny knihy = často vyšší než u kamenných knihkupectví), podíl autora z prodejů (včetně zahraničních autorů), v případě překladu honorář překladateli za opakované užití jeho díla, náklady na správu obchodování, propagaci
  Pozn.: tisk knihy tvoří pouze 5 – 10 % nákladů na tištěnou knihu.
 • pokud neexistuje tištěná kniha a vydává se jen elektronická:
  honorář autorovi za vytvoření díla (včetně zahraničních autorů), honorář překladateli, honorář odborným lektorům a korektorovi textu, sazba knihy a její převod do elektronické podoby, korektura e-knihy, rabat pro distributora/prodejce e-knihy (25 – 50 % z ceny knihy = často vyšší než u kamenných knihkupectví), podíl autora z prodejů (včetně zahraničních autorů), náklady na správu obchodování, propagaci.

NELEGÁLNÍ ŠÍŘENÍ DĚL NA INTERNETU

Kopie knih ukládané na webech typu Uložto.cz, warez fórech apod. jsou nelegálními rozmnoženinami, které jsou protiprávně šířeny počítačovou sítí a neposkytují uživateli komfort a záruku nakladatele. Jejich uložení zde a umožnění přístupu ostatním uživatelům je užitím díla V ROZPORU SE ZÁKONEM = nejedná se o vytvoření rozmnoženiny díla pouze pro osobní potřebu.

Nakladatelství Portál sleduje tyto weby a fóra, upozorňuje jejich správce na nelegálně uložené kopie knih a požaduje jejich VÝMAZ. Týdně se jedná o stovky takto nalezených knih (činnosti se věnuje jeden zaměstnanec na cca 1/10 úvazku = množství odpovídá jeho časové kapacitě). Na internetu se však vyskytují tisíce knih Portálu, podobně jsou na tom i ostatní nakladatelé.

Správci těchto webů odmítají převzít odpovědnost za obsah („pouze poskytují uživatelům prostor, neumisťují zde však sami nelegální obsah“), na žádosti o výmaz obvykle reagují kladně, kopie se však po určité době na webech objevují znovu. Správci webů navíc obvykle zpoplatňují služby stažení (rychlejší stažení souboru za poplatek). Osoby, které na web kopie vložily, je problematické dohledat, nevystupují zde pod plnými jmény. Soudní spory doposud nevyznívaly příliš kladně pro žalující strany (problém s dohledáním viníků, určením rozsahu škody apod.).

DŮSLEDKY

 • paralýza fungování odborných nakladatelství. Odborné knižní tituly jsou vydávány ve stále nižších nákladech, mnohé texty dokonce nejsou za těchto okolností vydatelné (nízký náklad by znamenal příliš vysokou cenu zboží, anebo při zachování přijatelné ceny by se náklady na vydání knihy nikdy do nakladatelství nevrátily). Nakladatelství jsou nucena odbornou literaturu „dotovat“ vydáváním jiných žánrů, ani to však v poslední době nestačí pokrýt náklady investované do tohoto typu produkce,
 • ohrožení tvorby odborné literatury, tedy vědecké, pedagogické a publikační činnosti vysokoškolských pedagogů. Autoři nebudou mít možnost vydat odborné publikace (pro habilitaci, jako výsledek vědecké činnosti apod.), jejich náměty, jakkoli aktuální, potřebné či výborně zpracované, nebudou nakladatelství moci přijmout do edičních plánů,
 • šíření nelegální činnosti,
 • deformace právního vědomí studentů/uživatelů webů a vytváření pokřiveného pohledu na problematiku duševního vlastnictví a jeho ochrany,
 • neoprávněné zisky provozovatelů serverů, které šíří nelegální rozmnoženiny knih.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

 • osvěta,
 • seznámení pedagogického sboru s problematikou,
 • společný apel na studenty ze strany pedagogů, nakladatelů a dalších zainteresovaných osob (knihovníci apod.), vysvětlování problematiky – osobní sdělení, webové stránky školy, univerzitní periodikum, knihovna…,
 • důraz na hodnotu tvůrčí práce a duševního vlastnictví (postoj studentů se obvykle mění v okamžiku, kdy se sami stávají autory),
 • podpora moderních technologií – možnost využití elektronických formátů knih při studiu (rozšiřující se nabídka elektronických knih, klesající ceny čtecích zařízení, možnost zvýhodněné ceny e-knih, rozšiřující se síť prodejců e-knih, nově možnost elektronické výpůjčky e-knih).

ČASTÉ OTÁZKY

Může pedagog vkládat do materiálů pro studenty naskenované odborné články nebo části knih?
Ano, pokud je zachován postup citace podle zákona: užití díla při vyučování nebo při vědeckém výzkumu, pro ilustrační účely, v odůvodněné míře a v rozsahu odpovídajícím účelu (jaký je důvod užití díla při výuce), s uvedením jména autora, názvu díla a pramene. Přístup k takto užitému dílu budou mít pouze studenti daného předmětu, a to jen po dobu výuky. Forma citace není zákonem stanovena, je vhodné použít citaci dle úzu.

Může pedagog/student dílo naskenovat?
Ano, pokud je zachována podmínka „pro osobní potřebu“. Nesmí dále dílo šířit, s výjimkou volného užití díla.

Může si student /pedagog stáhnout knihu z internetových stránek, kde jsou volně k dispozici naskenované kopie knih, např. z Uložto.cz?
Ne. Zhotovení kopie z nelegálně šířených děl je v rozporu s oprávněnými zájmy autora, a proto je nelze považovat za volné užití. Na internet smí umístit dílo pouze autor nebo osoba, jíž udělil oprávnění (nakladatel, distributor…). V takovém případě je stažení knihy obvykle zpoplatněno, nebo je uživatel upozorněn na legální možnost stažení knihy zdarma.

Může fakultní knihovna zhotovit kopii knihy?
Ano, pokud je zachována podmínka knihovní licence:

 • pro archivní a konzervační potřeby knihovny nebo při ztrátě nebo poškození díla (obojí jen v tištěné podobě na vyhláškou určených kopírovacích zařízeních a s vyplacením odměny autorovi/kolektivnímu správci),
 • při zpřístupnění díla, které je součástí sbírek instituce (koupě, dar apod.): elektronickou kopii lze zpřístupnit jen na zařízeních v objektu instituce, jen pro účely výzkumu nebo soukromého studia a je nutno zamezit zhotovení rozmnoženiny díla,
 • knihovna může sama zhotovit rozmnoženinu pro fyzickou osobu pro její osobní potřebu (na vyhláškou určených kopírovacích zařízeních a s vyplacením odměny autorovi/kolektivnímu správci).

autorska_prava_web_m