Hartmut Karsten: Ženy - muži (obsah)

Hartmut Karsten: Ženy - muži (obsah)

Úvod

 Vznik biologických rozdílů mezi pohlavími
O pohlaví rozhoduje nejprve chromozom
Vznik a vývoj pohlaví je otázkou dávkování (hormonů)
Výstavba „mužských“ a „ženských“ oblastí mozku.
Přisouzené pohlaví a tvorba sociální pohlavní identity
Zásadní rozlišení: pohlaví biologické, sociální a psychické
Jsou vůbec pohlavní rozdíly geneticky zakódovány?
Shrnutí

 Psychologické teorie vzniku a vývoje pohlavních rozdílů
Teorie utvrzování: počítání pochval a trestů
Imitační teorie: příklady táhnou.
Identifikační teorie: přejímání vnitřních postojů
Kognitivní teorie: vkládání smyslu
Závěrečné zhodnocení čtyř uvedených teorií
Kognitivní teorie jako teorie rámcová 

 První léta života: Co se děje mezi malým dítětem a jeho blízkými?
Pohlaví působí již před narozením
Dopad klišé o pohlavních rolích na novorozence a malé děti
Postupné vytváření subjektivního pohlaví
Sloučení v jediném „pojetí pohlaví“
Hermafrodité a transsexuálové

 Vývoj pohlavní role
Rozdílné zacházení s chlapci a s děvčaty v mateřských školách
Také rodiče jednají jinak se syny a jinak s dcerami
Šablonovité zobrazování chlapců a děvčat v knížkách pro děti
Působení televize na utváření pohlavních rolí
Význam kamarádů a vrstevníků
Prvních deset let se starají takřka výlučně ženy
Diskriminační a emancipační výchova k pohlavním rolím.
Výchova k pohlavním rolím z interkulturního hlediska

 Puberta: velký přelom
Faktory určující počátek puberty
Vývojové úkoly dané společností
Budování pohlavně typického sebepojetí

 Mládí: bouře utichá
S jakými perspektivami hledí do budoucna mužská a ženská mládež
Druhé pohlaví – nové přibližování
Extrémní případy vývoje a jeho rizika
Přehledné shrnutí

 Období rané dospělosti (20 – 39 let)
Volba partnera a partnerství
Rodičovství
Koordinace pracovního a soukromého života – ženy to mají těžší
Vývojové úkoly spojené s povoláním
Krize a jejich překonávání
Přehledné shrnutí

 Období střední dospělosti (40 – 65 let)
Aspekty stárnutí.
Vývojové úkoly věku střední dospělosti
Střed života, nový začátek – krize a vyhlídky
Přehledné shrnutí

 Období pozdní dospělosti (nad 65 let)
Vstup do důchodového věku: muži si většinou těžko zvykají
Smrt, tabuizované téma – děsí se jí muži více?
Osvobození od tlaku tradiční pohlavní role
Péče o nemocnou partnerku – pro muže je snazší
Pohlavní rozdíly při stárnutí organismu
Přehledné shrnutí

Literatura