Úvod

Úvod

Předkládáme čtenáři první českou mezioborovou monografii o dětském autismu. Navazuje na jedinou českou knihu o této problematice, kterou její autorka MUDr. Růžena Nesnídalová před třiceti lety vydala pod již legendárním názvem Extrémní osalost (1. vydání Avicenum 1973; 2. vydání, Portál 1995). Nárůst poznatků během posledních tří desetiletí byl tak ohromující, že dnes by již odborník z jedné oblasti stěží dokázal odpovědně obsáhnout všechny relevantní informace.

Jádro našeho autorského týmu vzniklo z řešitelského týmu grantového projektu Interní grantové agentury MZ ČR, který v letech 2000–2002 řešil multidisciplinární grant „Elektrofyziologické nálezy u dětského autismu a jejich vztah ke genetickým, morfologickým a klinickým charakteristikám autistické poruchy“. Ke spolupráci na knize jsme ovšem přizvali i odborníky z dalších oblastí. Naším záměrem bylo, aby mohl vzniknout skutečně celistvý pohled na problematiku, nikoli jen dílo čistě psychiatricko-psychologické, neurologicko-biologické nebo psychologicko-sociální. Z toho vyplývá i určení naší knihy. Byli bychom rádi, kdyby byla užitečná nejen specialistům z jednotlivých oblastí medicíny, psychologie a speciální pedagogiky, ale i dětským a praktickým lékařům, střednímu zdravotnímu personálu a nepochybně také rodičům dětí s autismem. Snažili jsme se vytvořit reprezentativní přehled současných literárních poznatků, který jsme doplnili vlastními zkušenostmi.

Co tedy čtenář v knize najde? První kapitola si klade za cíl popsat historický vývoj koncepce dětského autismu a pervazivních vývojových poruch, vysvětlit některé omyly a mýty na cestě výzkumu autismu a seznámit se základní terminologií v této oblasti. Druhá kapitola s názvem Neurobiologický model postižení vysvětluje autistickou poruchu z hlediska vývoje lidského mozku a dysfunkce limbického systému. Na ni navazuje příspěvek Psychologický model postižení, v němž jsou představeny základní psychologické teorie vysvětlující psychopatologickou podstatu autismu: deficit „teorie mysli“, oslabení centrální koherence a exekutivní dysfunkci. V kapitole Klinický obraz dětského autismu je čtenář seznámen jednak se základními symptomy poruchy, jednak i s jejím výskytem, komorbiditou, základy diagnostického procesu, průběhem a prognózou. Diferenciální diagnostice autismu jsou věnovány dvě kapitoly: pátá kapitola vychází z pohledu psychiatra a šestá kapitola z pohledu neurologa. Stať Psychodiagnostika shrnuje principy a specifika psychologického vyšetření pacientů s autismem a seznamuje se základními používanými psychologickými metodami; následující stať pak přináší přehled specifických posuzovacích škál k diagnostice autismu. Devátá kapitola je zasvěcena úloze elektrofyziologie v diagnostice a výzkumu autismu a zabývá se elektroencefalografií a evokovanými potenciály. V příspěvku Morfologické a funkční nálezy jsou představeny nalezené strukturální i funkční abnormality mozku u autistických pacientů, jak byly studovány pomocí patologicko-anatomických a zejména pak zobrazovacích metod mozku. Jedenáctá kapitola přináší soubor současných poznatků o genetice autismu, které svědčí o zásadním podílu genetických faktorů při vzniku autistické poruchy. Stať Farmakoterapie přináší základní vodítka pro možnou farmakologickou léčbu a uvádí přehled dosud provedených farmakoterapeutických studií. Následující příspěvek seznamuje s terapeutickými možnosti na poli pedagogických a behaviorálních intervencí. Čtrnáctá kapitola upozorňuje na závažnou, ale někdy málo zdůrazňovanou sociální problematiku – probírá se psychologická a ekonomická situace rodiny s dítětem s autismem, otázka včasné diagnostiky a specializované péče, připomíná se úloha svépomocných organizací. Závěrečná kapitola Příběhy dětí s autismem přináší pohled z druhé strany – ze strany dětí a jejich rodičů, a ukazuje – někdy v humorném světle – obtíže odborníků při chápání autistických projevů. Kniha je doplněna adresářem institucí zabývajících se autismem z nejrůznějších aspektů – organizací státních, zdravotnických, vzdělávacích i svépomocných.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali recenzentům této knihy za podnětné připomínky. Naše poděkování patří Nadaci Dětský mozek a firmě Erilens za laskavou finanční podporu. Rádi bychom ocenili také pomoc mgr. Tomáše Urbánka, Ph.D. a doc. PhDr. Marka Blatného, CSc. z Psychologického ústavu AV ČR, kteří se významně podíleli na metodologickém zpracování grantových výsledků, jež jsou prezentovány v jednotlivých kapitolách této knihy. V neposlední řadě patří naše poděkování všem spolupracovníkům z Dětské psychiatrické kliniky a Kliniky dětské neurologie ve FN Motol, kteří se s námi podíleli na péči o děti s autismem a pomohli při obohacení našich klinických zkušeností.

Doufáme, že vás kniha zaujme svými informacemi a přispěje ke zlepšení péče o pacienty s autistickým postižením.

 

doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.