Portál.cz > Portál v médiích > Menšiny a migranti v České republice (recenze)

Menšiny a migranti v České republice (recenze)

Autor: Jiřina Šiklová | Datum: 17.6.2002

Jednou z nezvýznamnějších otázek, kterou řeší všechny bohaté země Evropy a Severní Ameriky, jsou problémy spojené s přítomností cizinců a menšin.Tedy hledání způsobů soužití,adaptace těchto menšin,současně se zachováním jejich identity i tolerance ze strany majority.Předpokladem jak tolerance, tak i adaptace minorit je především znalost toho druhého a schopnost s ním komunikovat.Komunikace není však jen otázkou znalosti jazyka, ale spíše znalosti toho druhého. Proto považuji za významný počin nakladatelství Portál,vydání další knihy autorky a editorky Tatjany Šiškové: Menšiny a migranti v České republice.

V předmluvě autorka podává sociálně psychologický pohled na komunikaci mezi lidmi a demograficko geografický přehled o migraci, o směrech migrace, včetně přehledu práv a závazků, které platí v zemích Evropské Unie a které budou platit,až se i naše republika stane její součástí. Z asociačních dohod s EU vyplývá volný pohyb ,obyvatelstva,který je spolu s volnou výměnou myšlenek a informací základním lidských právem. Proto první kapitolu tvoří pojednání nejen o komunikaci ale i o tom, jak obtížné je pochopit hodnotové vzorce chování toho druhého. Na řadě příkladů uvádí různí autoři, jak odlišné je vnímání určitých situací, jestliže náležíme k jinému etniku a jsme vychování v odlišné kultuře. Pak to, co druhý prožívá či nám sděluje, vnímáme přes vlastní předsudky vůči němu či alespoň přes vlastní způsob vnímání hodnot. Generalizace chování jedince z odlišného etnika, rádi přenášíme jako základní schéma chování všech, k nimž „ten druhý“ náleží, a místo abychom chápali, že cizinec je jiný, považujeme ho za „nenormálního“, protože mu nerozumíme a nesnažíme se ho pochopit, ale chceme, aby se on nám automaticky přizpůsobil. A právě o těchto rozporech v komunikačním stylu, včetně neverbálních projevů člověka, které jsou podmíněny odlišnými zvyklostmi a tradicemi každé etnické skupiny,(včetně jejich symbolů, pozdravů,úklon a úsměvů) je příčina mnoha nedorozumění, případně i konfliktů. Na tuto obecnou a úvodní část navazuje vynikající kapitola Dušana Drbohlava, pojednávající o mezinárodní migraci obyvatelstva v současném světě.Autor zdůrazňuje, že menšina sama se musí rozhodnout, jakou roli chce hrát v majoritní společnosti, jak dalece se chce přizpůsobit a uvědomit si, jak její chování bude působit na ty druhé. A toto není otázka jen České republiky.V současnosti sedm nejbohatších zemí světa přijímá (dobrovolně či nedobrovolně) celou jednu třetinu světové populace migrantů. Jen v západní Evropě žije asi 20 milionů imigrantů a ročně jejich počet se zvyšuje o 2-4 další miliony.
V podrobných přehledech ukazuje změny především v posledních deseti letech století dvacátého způsobené nejen nárůstem počtu obyvatelstva v rozvojových, méně industriálně vyspělých zemích, ale především dalším nárůstem rozdílů mezi bohatými a chudými zeměmi. Reakcí na tuto skutečnost je na jedné straně xenofobie, vzestup rasismu, na druhé straně změny v regulační roli států a přesun pravomocí na nadnárodní organizace, jakými je WTO, nebo IOM, Evropská Unie, nebo dochází k jejich vtělení do kodexu mezinárodních lidských práv. V jiných kapitolách se jedná o modelech asimilace v různých státech v Evropě, jejich záporech i kladech,včetně diskriminačních modelů.V asimilačním modelu získává migrant rychle občanství, ale má povinnost podrobit se majoritní společnosti, včetně postupné ztráty mateřského původního jazyka. Pluralitní, neboli také multikulturální model podporuje odlišnost minorit,u kterých pak nedochází k vzdání se svých původních specifik a k adaptaci dochází až ve druhé, případně třetí generaci, případně dochází k vytváření diaspor. třetí kapitole Petra Tomášková pojednává o právním rámci problematiky migrantů a menšin, včetně vztahu občanů a cizinců, národnostních menšin, uprchlíků, izových povinností, elených karet a pracovních povolení. Je to užitečný přehled pro všechny,kdo se zabývají integrací cizinců, což v současnosti budou muset znát i starostové a starostky obcí a učitelé, do kterých se mají začlenit cizinci, kteří k nám přicházejí a kteří dostali právo k dočasnému nebo trvalému pobytu.

Druhá část knihy editované Tatjanou Šiškovou pojednává o národnostech a etnických skupinách, které již zde žijí. Informuje o hodnotách, tradicích, historii, komunikačním stylu skupin jako jsou Afgánci, Albánci, Bosňáci, Rusové, Ukrajinci, Vietnamci Volyňští a černobylští Češi, u kterých se jedná o reemigraci. Autoři jednotlivých kapitol a podkapitol píší jednotně, vedle základních informací o skupinách, jejich počtu, organizacích a časopisech jsou uváděny i základní komunikační zvyklosti, případně i výsledky některých sociologických šetření.

Třetí část je věnována minoritě Rómů a nazvaná „Romové a Češi - od konfliktu k soužití“. Její charakter je i vzhledem k četnosti této minority i dlouhodobému soužití jinak strukturován. Autoři Sekyt, Šišková, Gorniaková, Moulisová, Trojanová a další popisují zvyky Romů, specifiky jejich chování, rodinné zvyky, dialekty, zvláštnosti slovenských Rómů usazených v České republice. Zdůrazňují problémy související s jejich vzděláváním, úlohu romských asistentů ve škole a nevyhýbají se ani diskusi o vyšší kriminalitě u Romů a jejich zvláštnostech. Poslední kapitola je věnována rozhovorům s Romy, kteří požádali ve Velké Británii o azyl a z nichž většina se vrátila či musela vrátit. V řízeném interview zachycuje Alžběta Trojanová důvody, kterými Romové zdůvodňují svůj odchod.

V závěru Tatjana Šišková podává přehled prakticky veškeré v češtině dostupné literatury. Tematiku menšin by měli znát nejen pedagogové a příslušníci těchto menšin, ale i všichni sociální pracovníci, úředníci, ale dnes už i zdravotníci, kteří již nyní přicházejí a hlavně budou přicházet do kontaktu s příslušníky minorit, kteří již u nás žijí a jejichž počet i rozmanitost se bude perspektivně zvyšovat.

Jiřina Šiklová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0