Portál.cz > Portál v médiích > Z. Kolláriková: Předškolní a primární pedagogika (M. Renotiérová)

Z. Kolláriková: Předškolní a primární pedagogika (M. Renotiérová)

Autor: PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D. | Datum: 23.3.2004

Editorům publikace se podařilo sjednotit český a slovenský autorský kolektiv, složený ze 17-ti předních odborníků, pedagogů, psychologů a filozofů, kteří se zabývají jednotlivými tématy knihy. Její vydání významně podpořila Ministerstva školství obou republik spolu s dalšími státními i nestátními organizacemi a podtrhla tak hodnotu knihy. Vznikla obsažná publikace, rozčleněná do tří částí. Obsahuje celkem šestnáct kapitol. Pro získání představy o mnohostrannosti a závažnosti tohoto díla se podívejme na jednotlivé kapitoly.

Prvá část knihy se zabývá problematikou sociální dimenze dětství a výchovy a obsahuje celkem 3 kapitoly:

 •  Dítě a dětství v lidské společnosti
 •  Vztahy rodiny a školy - hledání dialogu
 •  Morální status dítěte a jeho sociální vazby

Druhá část publikace nastiňuje v šesti kapitolách problémy základních otázek předškolní a primární pedagogiky:

 • Pojetí, smysl a základní orientace předškolní výchovy
 • Pojetí, smysl a základní orientace primárního vzdělávání
 • Epistemologická východiska vyučování a didaktiky
 • Teorie učení a jejich odraz v chápání vyučování
 • Vstup dítěte do školy z hlediska školní připravenosti
 • Diagnostika a hodnocení žáka ve vyučování

Třetí část knihy se orientuje na počáteční utváření kulturní gramotnosti v těchto kapitolách:

 • Vzdělávání jako formování kulturní gramotnost
 • Rozvoj počáteční literární gramotnost
 • Otevírání a vytváření matematického světa
 • Příroda - děti - vědecké vzdělávání
 • Poznávání sociálního prostředí
 • Elementární technická výchova dětí
 • Umění a děti

Publikace je velmi dobře strukturovaná. Každá jmenovaná kapitola je uvedena částí "Vymezení problému". Dále je rozdělena na několik logických celků, z nichž každý je zakončený krátkým a výstižným "Shrnutím". V závěru kapitoly je uveden relativně rozsáhlý seznam literatury.
Pokud to probíraná problematika vyžaduje, autoři uvádějí v působivé a přehledné grafické formě příklady z konkrétní praxe. Nechybí ani grafy a přehledná vývojová schémata.

Publikaci uzavírá věcný rejstřík, a zřídka v literatuře uváděný, avšak značně užitečný rejstřík jmenný. Nelze opomenout vzorné grafické zpracování textu a půvabnou obálku s barevným obrázkem dětského malíře.
K napsání publikace vedla snaha po postupném překonávání tradičních stereotypů pedagogických textů a po výraznější syntéze nových poznatků nejen v pedagogické oblasti, ale i v navazujících oborech (jako psychologii a filozofii), moderní formou interdisciplinárního přístupu k dané tématice. Proto studium publikace vyžaduje základní znalosti nejen v oblasti obecné pedagogiky, ale i psychologie a filozofie.

Nový přístup umožňuje "občerstvit" a vyzvednout v publikaci probíraná témata pedagogické praxe novým pohledem, aniž by bylo třeba je radikálně měnit. Klade především důraz na jejich doplnění, poznání odlišností některých teoretických přístupů k problematice a ved čtenáře ke tvorbě vlastních úsudků na bázi syntézy informací a získání jistého nadhledu.
Na vytvoření publikace se podíleli nejen vysokoškolští učitelé, ale i pracovníci z praxe a výzkumu. Tato skutečnost umožňuje získání nových pohledů a informací o problematice předškolní a primární (elementární) pedagogiky. V rámci úvodu ke knize jsou jmenováni autoři jednotlivých kapitol spolu s informací o jejich pracovištích, a stručné, avšak obsažné charakteristiky jejich odborné činnosti. To tvoří dobře pojatý základ k možnosti navázání potřebného kontaktu či dialogu čtenáře s jednotlivými autory publikace.

Přestože publikace klade poměrně vysoké požadavky na vědomosti čtenáře , je napsána natolik srozumitelně, že je schopná přinášet značné množství informací i méně erudovaným čtenářům. Značnou zásluhu na tom má celková koncepce knihy, zejména pečlivá strukturalizace jednotlivých kapitol. Seznam literatury, uvedený za každou logickou částí, pak může sloužit k dalšímu studiu vybrané problematiky do značné hloubky. Tvůrčí zpracování témat zajisté napomůže získání nových a vysoce odborných pohledů na problematiku primární a předškolní pedagogiky.


PhDr. Marie Renotiérová Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0